Tarieven

Door de opdrachtgever te betalen kosten 
Onderscheiden dient te worden de navolgende drie situaties/fasen:

I De zogenaamde buitengerechtelijke fase
(in deze fase is er nog geen rechter bij de zaak betrokken)

Er zijn dan drie situaties onder te verdelen:

 1. De debiteur betaalt het volledige bedrag dus met inbegrip van rente en kosten 
  In deze situatie ontvangt u uw totale vordering (de debiteur heeft immers de daaraan verbonden kosten voldaan). De eventueel ontvangen rente wordt tussen u en de incasso advocaat verdeeld.
 2. De debiteur betaalt wel de hoofdsom maar niet de rente en/of buitengerechtelijke incasso kosten 
  Onze declaratie bedraagt dan 15% over het geïncasseerde bedrag, waarbij een degressief percentage wordt toegepast, indien het geïncasseerde bedrag meer dan € 7.500,– beloopt.

  Indien de rente en kosten substantiële bedragen belopen, dan zal er met u overleg worden gevoerd over eventuele voortzetting in een gerechtelijke procedure (zie hierna de gerechtelijke fase).

 1. De debiteur betaalt helemaal niets 
  Als blijkt dat er geen verhaal mogelijk is om wat voor reden dan ook, dan kan er vanzelfsprekend ook niets aan u worden doorbetaald. Aan u zal afhankelijk van de inspanningen een declaratie worden gestuurd van € 50,– tot maximaal € 300,–.

 

II Gerechtelijke fase
In deze fase wordt de rechter bij de zaak betrokken en zullen er ook deurwaarderskosten en dergelijke gemaakt worden, alsook griffierecht voldaan moeten worden. Deze zult u in eerste instantie moeten voorschieten. Vanzelfsprekend zullen we deze zogenaamde verschotten op de tegenpartij verhalen.

 

III Executoriale fase
Bij niet voldoening aan het vonnis wordt dit ten uitvoer gelegd. Deze kosten zullen ook voor rekening komen van de veroordeelde.

 

Op al onze diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.